top of page

Әлімбетов Сағынтай

Sagyntay Alimbetov

Алимбетов Сагынтай

WhatsApp Image 2020-01-13 at 10.49.20.jp

Әлімбетов Сағынтай

         Әлімбетов Сағынтай 1977 жылы Алматы көркемсурет училищесін бітіріп, 1977-1984 жылдары Ақтөбе көркемсурет училищесінде кескіндеме және композиция пәндерінен сабақ беріп, көптеген дарынды оқушыларды тәрбиелеген.

1987 жылы ол КСРО Суретшілер Одағының мүшесі болып, Суретшілер одағының Ақтөбе облыстық ұйымының басқарма төрағасы болып жұмыс істеді,

        1993 жылы М.Г. Арыновпен (Жұбанов университетінің ректоры) көркемсурет факультетін құрды, онда Сағынтай Әлімбетов сабақ беріп, декан болып жұмыс істеді.

        1998 ж. Ақтөбе қаласының елтаңбасы мен туының авторы, кейіннен "Ақтөбе қаласының құрметті азаматы" атағы берілді, ҚР Дизайнерлер одағының Дипломымен марапатталды, "Үздік адамдар" энциклопедиясына кіріп, батырдың құрмет белгісімен марапатталды.

        Сағынтайдың кескіндемемен қатар графикалық, мүсіндік жұмыстары, «Шым ши»  деп аталатын күрделі композициялары бар (ежелгі қолданбалы өнер).

        Суретші шығармаларының орталық идеясы - адамның, табиғат пен уақыттың үйлесімі, көшпелі дәстүрлердің қоршаған ортамен тығыз байланысы. Оның алғашқы шығармашылық жұмыстары - жақындарының портреттері, тұрмыстық көріністер, лирикалық және эмоционалды ана мен баланың байланысы туралы ойлар.

        Суретші халықаралық симпозиумдар мен көрмелерге белсенді қатысты (Якутия, Тәжікстан, Қазақстан, Түркия, Германия) және өз оқушыларына көрмелерді жиі ұйымдастыратын.

Әлімбетов Сағынтай 2018 жылы өмірден озды.

Sagyntay Alimbetov

            In 1977 Sagyntay Alimbetov graduated from the Almaty Art School. From 1977 to 1984 he taught painting and composition at the Aktobe Cultural Enlightenment School, bringing up many talented students.

            In 1987 he became a Member of the Union of Artists of the USSR. He worked as Chairman of the Board of the Aktobe regional organization of the Union of Artists.

In 1993 together with Arynov M.G. (Rector of Zhubanov University) founded the Faculty of Arts, where he taught and worked as a dean.

         In 1998 he designed the Coat of Arms and the Flag of Aktobe city. Later he was awarded the title of "Honorary Citizen of Aktobe", and awarded a diploma from the Union of Designers of the Republic of Kazakhstan. Sagyntay Alimbetov is included in the "The Best People" encyclopedia. He was also awarded the Hero's badge of honor.

         Along with painting, the artist has graphic, sculptural works, and complex compositions Shym Shi (ancient applied art).

 

The fundamental idea of the artist's works is the harmony of a man with nature and time, the close relationship of nomadic traditions with the environment. His early works – include the portraits of loved ones, everyday life scenarios, reflections on the relationship between a mother and a child – all of them are lyrical and emotional.

The artist actively participated in International symposia and exhibitions (In Yakutia, Tajikistan, Kazakhstan, Turkey, and in Germany). He often organized exhibitions for his students.

Alimbetov Sagyntay passed away in 2018.

Алимбетов Сагынтай

        Алимбетов Сағынтай в 1977г. закончил Алматинское художественное училище, с 1977 по 1984 гг. преподавал живопись и композицию в Актюбинском Культпросвет училище, воспитав множество талантливых учеников.

             В 1987 он стал Членом Союза Художников СССР, работал Председателем Правления Актюбинской областной организации Союза художников,

        В 1993 совместно с Арыновым М.Г. (Ректором Университета им.Жубанова) основал Художественный факультет, где Сағынтай Алимбетов преподавал и работал Деканом.

        В 1998 г. – Автор Герба и Флага г.Актобе, позднее присвоено звание «Почетный гражданин г.Актобе», награжден дипломом Союза дизайнеров РК, вошел в энциклопедию «Лучшие люди» и отмечен почетным знаком Героя.

        Сағынтай наряду с живописью, имеет графические, скульптурные работы, сложные композиции Шым Ши (древнее прикладное искусство).

Центральной идеей произведений художника являются гармония человека, природы и времени, тесная взаимосвязь традиций кочевья с окружающей средой. Его ранние творческие работы - портреты близких, бытовые сцены, размышления о связи матери и ребенка – лиричны и эмоциональны.

Художник активно участвовал в Международных симпозиумах и выставках (Якутия, Таджикистан, Казахстан, Турция, Германия), часто организовывал выставки для своих учеников.

Алимбетов Сағынтай ушел из жизни в 2018 году.

 

bottom of page