top of page
3-6.jpg

Батухан Баймен

Information about the artist:

Baimen Batuhan Abdikerimuly was born on 17 th of august, 1955, in the Tyulkubas district of the South Kazakhstan region. After graduating from the Shymkent Pedagogical Institute at
the Faculty of Graphic Arts, he began his career in 1977 at the Art College named after A. Kasteev as a teacher. Since 1989, Batuhan is a member of the Union of Artists of the USSR. In
1991 Batuhan Baimen became the leading artist of Shymkent city;
From 2004 to 2018, personal exhibitions were held in Berlin, Istanbul, Almaty, Bishkek and Tashkent.
In 2019, from June 13 th to July 2 nd , a personal exhibition was held in the Republic of Cyprus. All the presented 55-graphic works were donated to the Museum of Contemporary Art of the Turkic Peoples in Cyprus. For his contribution to the development of the modern art of the Turkic peoples, Batuhan was awarded the Silver Key and the diploma of the Republic.
Additionally, he was awarded by the Union of Artists of the Republic of Kazakhstan with the medal "For contribution to the fine arts of Kazakhstan" the same year.
Batuhan Baimen is a participant of many All-Union republican, union and international exhibitions. His works are kept in Kyrgyzstan and Kazakhstan, as well as in foreign museums.
Batuhan Abdikerimuly Baymen is a public figure, the owner of many awards, medals,
diplomas, and certificates of honor. He also represented the chief artist of the Shymkent city
council, the council of urban planning.

Баймен Батухан Абдикеримұлы родился в 17.08.1955 г. в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области. Свой трудовой путь начинал в 1977 г. в художественном колледже имени А. Кастеева преподавателем, после окончания
Шымкентского педагогического института в факультете художественной графики. С 1989 года член Союза Художников СССР. В 1991 году Батухан Баймен становится главным художником г. Шымкент; С 2004 по 2018 год персональные выставки проходили в Берлине, Стамбуле, Алматы, Бишкеке и Ташкенте. В 2019 году с 13 июня по 2 июля состоялась персональная выставка в Республике Кипр. Все представленные 55-графических произведений были вручены Музею современного искусства тюркских народов на Кипре. За вклад в развитие в современное искусство тюркских народов был награжден Серебренным ключом и дипломом Республики. Также в этом году был награжден Союзом Художников РК медалью «За вклад в изобразительное искусство Казахстана».
Батухан Баймен участник множества всесоюзных республиканских, союзных и международных выставок. Работы хранятся в Киргизии и Казахстане, а также в зарубежных музеях. Батухан Абдикеримұлы Баймен является общественным деятелем, обладателем многих наград медалей, дипломов и почетных грамот, также выступал в роли главного художника городского совета (г. Шымкент), совета градостроительства.

Баймен Батухан Əбдікерімұлы 1955 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Абаиауылында дүниеге келді. Өз еңбек
жолын 1977 ж. Шымкент педагогикалық институтының көркем-графика факультетін бітіріп, Ə.Қастеев атындағы көркемсурет колледжінде мұғалім болып бастады.1989 жылдан бастап КСРО суретшілер одағының мүшесі. 1991 жылы Шымкент қаласының Бас суретшісі. 2004 жылы Берлин, 2005 жылы Стамбул, 2014 жылы 2016 жылы жəне 2021 жылдары Алматы, 2016 жылы Бішкек, 2018 жылы Ташкент қалаларында жеке көрмелері болды. 2019 жылды 13-маусым 2-шілде аралығында Кипр мемлекетінде жеке көрмесі өтті. Қоиылған 55 графикалық туындылар түгелімен Кипр мемлекетінің Заманауи түркі халықтарының өнер музеиіне қалдырылды. Түркі халықтарының заманауи өнеріне сіңірген еңбегі үшін Кипр мемлекетінің Күміс кілті жəне дипломдар табыс етілді. Осы жылы Қазақстан Суретшілер Одағының «Беинелеу өнеріне сіңірген еңбегі үшін» медалімен марапатталды. Батухан Əбдікерімұлы Баймен көптеген республикалық, одақтық, халықаралық жəне шетел көрмелеріне қатысушы. Еңбектері Кипр, Қырғызстан, Қазақстан жəне шет елдері өнер мұражаиларында сақтаулы. Б.Баймен қоғам қаираткері, бірнеше рет қалалық кеңестің Бас суретшісі жəне қала құрылыс кеңесінің мүшесі болды. Батухан Əбдікерімұлы Баймен көптеген медальдер мен алғыс хаттар, дипломдар мен Құрмет грамоталары марапаттауларының иегері.

Artist's works / Произведения художника

bottom of page